BTW-plicht advocaten vanaf 1 januari 2014: wat dient men zeker te weten?

De circulaire m.b.t. de BTW-plicht voor advocaten is verschenen. U kunt hier enkele belangrijkheden vinden. Onderaan het artikel kunt u de link terugvinden naar de betreffende circulaire.

Belastbare handelingen

Vanaf 1 januari 2014 zullen advocaten belastbare handelingen stellen die onderworpen zijn aan BTW. Indien ze werken via een vennootschapsvorm (al dan niet met rechtspersoonlijkheid), zal het deze zijn die de BTW-nummer aanvraagt.

Vrijgestelde handelingen

Doch, enkele diensten van advocaten zijn vrijgesteld van BTW,

 • die samenhangen met maatschappelijk werk
 • – Schuldbemiddelaar
  – Voogd
  – Voorlopig bewindvoerder

 • die voortkomen uit een mandaat (orgaan van de vennootschap)
 • – Vereffenaar
  – Commissaris
  – Voorlopig bewindvoerder, mandataris ad hoc
  – Mandaten binnen de Orde van Advocaten
  – Rechter (niet zelfstandig)

 • Let op: momenteel zou het mandaat van curator wel BTW-plichtig zijn maar dit dient nog door de circulaire bevestigd te worden.

Doorfacturaties

Indien er kosten in naam en voor rekening van de klant worden gedaan (gerechtsdeurwaarder, registratierecht, ….), dan behoren deze kosten dus in feite niet tot de maatstaf vanheffing van het ereloon.
De facturatie gebeurt niet aan de advocaat, maar aan de klant rechtstreeks. De advocaat zal dus enkel gelden innen om door te storten aan derden zonder winst.
Indien de advocaat deze kosten aangerekend krijgt, om door te factureren aan zijn klant, dan zal hij ze met BTW doorfactureren en horen ze wel tot de maatstaf van heffing.

Rechtsplegingvergoeding

Indien een advocaat de rechtsplegingvergoeding inhoudt als honoraria, is ook hier BTW op verschuldigd onafhankelijk wie deze betaalt.

Intrest wegens te late betaling, schadevergoeding

Daar het geen tegenprestatie is voor een dienst, is hierop geen BTW verschuldigd.

Overgangsregeling

Erelonen m.b.t. prestaties 2013 welk in 2014 gefactureerd worden.

 • De prestaties m.b.t. 2013 zullen vrij zijn van BTW
 • Een Success-Fee gefactureerd over 2014 m.b.t. prestaties 2013 is wel onderworpen aan BTW
 • Een credit-nota in 2014 over prestaties 2013 is vrij van BTW

Aftrekbare BTW op investeringen vóór 2014

Indien een investering werd gedaan vóór 2014 op naam van de advocaat (factuur op naam van de advocaat), met name dient het te gaan om de aanschaffing, omvorming of verbetering van een bedrijfsmiddel, dan is de BTW hierop deels terugvorderbaar.
Daar de verjaring m.b.t. de aftrekbaarheid van BTW 3 jaar bedraagt, gaat het om bedrijfsmiddelen aangeschaft sedert 1 januari 2011 die zich op 1 januari 2014 nog in de onderneming bevinden.
De herziening bedraagt zoveel 5de of 15de als er nog jaren te lopen zijn van de herzieningstermijn. Voor onroerende goederen bedraagt de herzieningsperiode 15 jaar, voor roerende goederen 5 jaar.
Om deze herziening te bekomen dient een inventaris van deze bedrijfsmiddelen overgemaakt te worden aan het plaatselijke BTW-controlekantoor.

Gemengd BTW-plichtig

Een advocaat wordt gemengd BTW-plichtig indien hij eveneens activiteiten heeft welk vrijgesteld zijn van BTW. Dat heeft tot gevolg dat hij de BTW op zijn inkomende handelingen zal kunnen aftrekken a rato van een verhoudingsgetal welk bepaald wordt als BTW-plichtige omzet ten aanzien van de totale omzet. Hij kan ook kiezen voor de regeling werkelijk verbruik, waarbij hij dus zijn kosten zal toewijzen aan hetzij zijn BTW-plichtige, hetzij aan zijn niet-BTW-plichtige activiteit. Dit dient te gebeuren in overleg met de BTW-administratie.

Facturatie

Er dienen facturen uitgereikt te worden indien hetzij een voorschot, hetzij een afrekening wordt aangerekend. Voor particulieren dienen er geen facturen uitgeschreven te worden, maar dient een ontvangstbewijs uitgereikt te worden. Contante betalingen door particulieren dienen in een dagontvangstenboek te worden ingeschreven.

Gerelateerde berichten