De geregistreerde kassa in de horeca – definitieve regeling vanaf 1.1.2015

Naar aanleiding van de BTW verlaging voor restaurant- en cateringdiensten van 21% naar 12% op 1 januari 2010 werd aan de sector gevraagd om een extra inspanning te doen, met name m.b.t. het juist rapporteren van de ontvangsten d.m.v. een geregistreerde kassa.

De BTW-beslissing ET 123.798 van 24.01.2014 verduidelijkt nu het toepassingsgebied en de termijnen voor het zich in regel te stellen.

Welke belastingplichtigen dienen een geregistreerde kassa te plaatsen?

Elke exploitant van een inrichting waar regelmatig maaltijden worden gebruikt en iedere traiteur die regelmatig cateringdiensten verricht dient alle ontvangsten (dus ook dranken, etc) te registreren via een geregistreerde kassa.

Als catering wordt verstaan het beleveren van maaltijden aan de klant met bijkomende diensten. Het beleveren van maaltijden zonder bijkomende diensten wordt beschouwd als meeneemmaaltijden.

Als regelmatig wordt beschouwd wanneer minstens 10% van de totale omzet bestaat uit het restaurant en cateringdiensten.

Om dit te berekenen dient de omzet restaurant/catering (dus de omzet welk aan 12% wordt gefactureerd, dus niet de omzet drank, meeneemmaaltijden, etc) gedeeld te worden door de totale omzet van de horeca-activiteit (dus ook bijv verhuur zaal, dranken, meeneemmaaltijden, etc).

De referentieperiode om dit te berekenen is in principe het voorgaande kalenderjaar. Let wel, omdat de verplichte registratieperiode ingaat op 1 juli 2014 is de referentieperiode voor alle bestaande ondernemingen, op 1 juli 2014, de periode van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014. Een onderneming gestart voor 1 april 2014 wordt als bestaande beschouwd.

Indien de belastingplichtige in deze referentieperiode de 10% grens bereikt, dient hij binnen de twee maanden na de registratieperiode zich te registreren en binnen drie maanden na registratieperiode de geregistreerde kassa in gebruik te nemen.

Voor de bestaande ondernemingen op 1 juli 2014 zal van deze termijnen afgeweken worden. Zij dienen zich te registreren tussen 1 juli 2014 en 31 december 2014. Zij zullen ter gelegenheid van deze registratie in kennis gesteld worden van de datum (in de loop van 2015) wanneer ze de geregistreerde kassa effectief in gebruik dienen te hebben.

Indien de belastingplichtige, die gehouden is zijn handelingen te registreren met een geregistreerde kassa, niet meer aan de 10% grens voldoet, dan blijft hij toch verplicht om met deze geregistreerde kassa te gebruiken.

Overgangsperiode tot 31 december 2014

Ook al is het niet verplicht, een belastingplichtige kan opteren om reeds in 2014 te werken met een geregistreerde kassa. De regering heeft voor hen sociale gunstmaatregelen uitgewerkt.

Voor de overige belastingplichtigen geldt dat ze verder mogen werken met hun bestaande kassaregister (vergunning beslissing ET 103.592 2/6/20013 of vergunning aanschrijving 6 27/4/1999) totdat de geregistreerde kassa in dienst wordt genomen. Bij gebrek aan een kassasysteem dient de belastingplichtige ontvangstbewijzen (BTW-bonnen) uit te reiken.

In de overgangsperiode is het uitreiken van voornoemde ontvangstbewijzen niet verplicht voor

  • horeca-inrichtingen die zich beperken tot het verschaffen van lichte maaltijden geserveerd met brood;
  • frituren (dient te voldoen aan punt 19 van de aanschrijving 6 27/4/1999);
  • bedrijfsmessen;
  • forfaitaire belastingplichtigen.

Het kassaticket vanaf 1 januari 2015

Horeca-uitbaters welk de 10% grens niet bereiken

De 10% regel (cfr supra) bepaalt welke belastingplichtigen, vanaf 1 januari 2015, hun ontvangsten dienen te registreren met een geregistreerde kassa.

Voor horeca-uitbaters welk de 10% grens niet bereiken vervalt de tolerantie inzake het niet verplicht uitreiken van ontvangstbewijzen.
Dit wil dus zeggen dat de het uitreiken van ontvangstbewijzen (btw-bonnen) ook verplicht wordt voor horeca-inrichtingen welk de 10% grens niet bereiken zoals

  • horeca-inrichtingen die zich beperken tot het verschaffen van lichte maaltijden geserveerd met brood;
  • frituren (dient te voldoen aan punt 19 van de aanschrijving 6 27/4/1999).

Bedrijfsmessen, foorkramers, school-en ziekenhuiscafetaria zijn vrijgesteld inzake het uitreiken van ontvangstbewijzen.

Horeca-uitbaters welk de 10% grens wel bereiken

De horeca-uitbaters welk de 10% grens bereiken zijn verplicht een kassaticket uit te reiken met behulp van een geregistreerde kassa.
Dit kassaticket dient steeds uitgereikt te worden voor horeca-activiteiten onafhankelijk van de handeling of van de hoedanigheid van de klant.
Dus ook voor meeneemmaaltijden, dranken, voorschotten (bijvoorbeeld bij catering) dient een kassaticket uitgereikt te worden.
Het is van geen belang of de klant al dan niet een belastingplichtige is. Een factuur kan dus nooit een kassaticket vervangen.
Dit kassaticket dient uitgereikt te worden wanneer de dienst of het goed geleverd werd.

De belastingplichtige, welk gebruik maakt van een geregistreerde kassa ,dient voor de horeca-activiteit geen dagontvangstenboek meer bij te houden. Uiteraard dient er dagelijks een financieel en een gebruikersrapport uit de geregistreerde kassa gegenereerd te worden.

Speciaal voor cateringactiviteiten:

Omdat voor cateringdiensten het soms moeilijk is om het uitreiken van het kassaticket onmiddellijk na de voltooiing van de dienst te doen, wordt aanvaard dat de cateraar op voorhand de geschatte ontvangsten registreert op de geregistreerde kassa en een correctie (naar mate van de werkelijke ontvangsten) registreert als eerstvolgende handeling na het evenement. Beide kassatickets dienen uiterlijk op de 15de dag van de maand na het verstrekken van de dienst aan de klant uitgereikt te worden.

Indien de klant een particulier is, dan wordt de BTW op deze diensten slechts verschuldigd wanneer de particuliere klant werkelijk betaalt. Indien de klant nog niet betaalde op het einde van de BTW-periode, dient voor de BTW-aangifte deze niet-betaalde geregistreerde omzet in mindering gebracht te worden.

Een ontvangen voorschot dient steeds geregistreerd te worden en zal dus in de BTW-aangifte opgenomen worden.

Speciaal voor hoteluitbaters:

Indien de activiteit bestaat uit het verschaffen van logies, al dan niet gepaard gaand met het verschaffen van maaltijden en dranken, en deze activiteit wordt verrekend via een globale hotelrekening, dan dient men voor deze activiteit geen kassaticket d.m.v. de geregistreerde kassa uit te reiken.

Indien niet alleen een globale hotelrekening wordt uitgereikt, maar ook ontvangstbewijzen voor horeca-activiteiten, dan dient de 10% grens berekend te worden als alle restaurant- en cateringdiensten (maaltijden) welk niet opgenomen werden in een globale hotelrekening te delen door de omzet restaurant/catering welk niet op een globale hotelrekening werd opgenomen. Wordt de 10% grens bereikt, dan dient de hoteluitbater deze horeca-activiteiten te registreren met de geregistreerde kassa.

Gerelateerde berichten